ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak ‘2203DESIGN’ gevestigd te Oss en kantoorhoudende te (5345 PS) Oss aan Kasteleinstraat 40. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60306033. In deze algemene voorwaarden handelt 2203DESIGN onder de handelsnaam Maken Plus.

 

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1          2203DESIGN omvat tevens alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met      2203DESIGN, waaronder begrepen Maken Plus. Met 2203DESIGN              wordt in deze algemene voorwaarden verwezen naar 2203DESIGN handelt onder de      handelsnaam Maken Plus.

1.2          Onder ‘afnemer’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met 2203DESIGN een           overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),                rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie            2203DESIGN leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van 2203DESIGN heeft ontvangen.

1.3          Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere overeenkomst welke ingevolge artikel 6:217 en    verder Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie tot stand is gekomen.      Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn tevens onderdeel van de overeenkomst.

1.4          Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: iedere opdracht die 2203DESIGN van afnemer ontvangt           via elk denkbaar communicatiemiddel.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen             afnemer en 2203DESIGN en opdrachten die bij 2203DESIGN zijn geplaatst, tenzij schriftelijk      anders overeengekomen.

2.2          Met het aangaan van een overeenkomst met 2203DESIGN of het plaatsen van een opdracht        bij 2203DESIGN doet afnemer afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene               voorwaarden.

2.3          Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk         tussen afnemer en 2203DESIGN is overeengekomen.

2.4          Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor afnemer                  bindend vanaf één kalendermaand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan           afnemer.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van een overeenkomst

3.1          Alle offertes van 2203DESIGN zijn geheel vrijblijvend.

3.2          Offertes komen te vervallen indien zij door afnemer niet binnen twee weken na dagtekening       van de offerte schriftelijk zijn aanvaard.

3.3          Offertes worden als aanvaard beschouwd indien afnemer dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt maar ook indien afnemer naar aanleiding van de offertes bij 2203DESIGN                opdrachten plaatst.

3.4          2203DESIGN behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te

weigeren. Tevens is 2203DESIGN gerechtigd om reeds aanvaarde opdrachten te annuleren          indien deze niet door een rechtens aangewezen persoon zijn geplaatst, met het recht de                   overeengekomen prijs van de opdracht volledig bij afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 4 – Oplevering

4.1          2203DESIGN levert een inspanningsverplichting en daarom geen verplichting tot het behalen van een resultaat.

4.2          De wijze en termijn van oplevering wordt in de overeenkomst met afnemer bepaald.

4.3          Na oplevering zijn alle geleverde diensten of producten voor rekening en risico van afnemer.

4.4          2203DESIGN is bevoegd de oplevering in delen op te leveren.

4.5          Opgegeven of overeengekomen opleveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

 

Artikel 5 – Opzet en inhoud

5.1          Domeinnamen via Maken Plus kunnen slechts eindigen met de extensies:

–  .com, .nl, .be, .shop, .blog, .website, .pics en anders indien overeengekomen.

Indien de afnemer een andere extensie wenst te gebruiken, kan dit mogelijk worden       besteld voor het daarvoor aangeboden tarief.

5.2          De term “onbeperkt” houdt niet letterlijk onbeperkt in. Normaliter heeft de afnemer aan de       aangeboden opslagruimte ruim voldoende, echter bestaat er een limiet:

– Unlimited opslag FUP = 200 GB

– Unlimited data FUP = 1.000 GB

– MySQL databases hebben een FUP van 20 GB opslag, met een maximum van 500 GB

– Mailboxen hebben een opslagrange van 100 – 2.048 MB

5.3          In navolging op artikel 5.2 geldt een datalimiet. Wanneer deze limiet wordt overschreden,         dien de afnemer de overschrijding los te voldoen. De kosten van de overschrijding worden op                basis van nacalculatie berekend.

5.4          Het programma WordPress wordt door 2203DESIGN geïnstalleerd, echter draagt            2203DESIGN hier geen verantwoording en aansprakelijkheid voor. Het is aan afnemer hoe       WordPress wordt gebruikt.

5.5          2203DESIGN voert qua updates en onderhoud slechts de standaardinstellingen uit. Indien         afnemer extra opties wenst, komt dit voor verantwoording en aansprakelijkheid van             afnemer.

5.6          2203DESIGN is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, hacking, storingen,       buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij zowel 2203DESIGN als de hostingprovider en                   derden die door 2203DESIGN zijn ingeschakeld, ongeacht de oorzaak.

5.7          Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van afnemer zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende       instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam.           2203DESIGN is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de         domeinnaam.

5.8          Door een domeinnaam te kiezen, gaat de afnemer tevens akkoord met de (algemene)      voorwaarden van de betreffende instanties (als domeinnaamproviders).

5.9          De domeinregistratie geschiedt op de naam van 2203DESIGN en ter verantwoordelijkheid          van afnemer.

5.10       De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar. Indien de desbetreffende registrerende              instantie dit mogelijk maakt, kan deze termijn in overeenstemming met 2203DESIGN       worden gewijzigd. Er worden kosten in rekening gebracht voor verhuizingen van              2203DESIGN.

5.11       Afnemer kan de domeinregistratie jaarlijks opzeggen tegen het einde van de contractdatum       met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien afnemer geen opzegging aan          2203DESIGN stuurt, wordt afnemer te zijn geacht de domeinregistratie voort te zetten.

5.12       2203DESIGN is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit    de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

5.13       2203DESIGN is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website van                 afnemer.

5.14       2203DESIGN heeft het recht de website op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien         de inhoud:

– in strijd is met geldende wet- of regelgeving;

– een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;

– discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;

– illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;

– gehackt is of wordt.

5.15       Alle onderdelen van Maken Plus worden gebouwd en in gebruik genomen                 conform een Fair Use Policy (FUP).

5.16       2203DESIGN is nimmer aansprakelijk voor de schade die optreedt doordat de website van          afnemer onrechtmatige inhoud bevatte.

5.17       Afnemer plaatst geen malware en/of virussen op zijn website welke (mogelijk) schade    kunnen toebrengen.

5.18       Indien afnemer malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de               malware en/of virus per direct verwijderd.

5.19       Indien het herhaaldelijk voorkomt dat afnemer met opzet malware en/of virussen op zijn of       haar website plaatst, heeft 2203DESIGN het recht de website buiten werking te (laten)              stellen.

5.20       Een website via ‘Bloggen+’ mag nimmer als een commercieel middel of doel worden       ingezet.

 

Artikel 6 – Aanvullende voorwaarden support

6.1          2203DESIGN biedt voor Maken Plussupport aan. Hierin wordt een               verschil gemaakt tussen ‘Persoonlijk Support’ en ‘Premium Support’.

6.2          ‘Persoonlijk Support’ betreft een reactietijd vanuit 2203DESIGN van maximaal vier dagen.

6.3          ‘Premium Support’ betreft een reactietijd vanuit 2203DESIGN binnen vijf uren.

6.4          Voor zowel ‘Persoonlijk Support’ als ‘Premium Support’ geldt dat de reactietijd vanuit 2203DESIGN loopt binnen de volgende tijden bepaald door 2203DESIGN, zijnde: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Voor support buiten deze tijden is 2203DESIGN             gerechtigd een toeslag door te belasten aan afnemer.

6.5          Afnemer heeft tevens de mogelijkheid om ‘Support Credits’ af te nemen bij 2203DESIGN in          geval van complexere problemen of uitbreidingen die 2203DESIGN dient uit te voeren.

6.6          Bijkomende kosten worden te allen tijde door 2203DESIGN vooraf vermeld aan afnemer.

 

Artikel 7 – Tarieven

7.1          Alle overeenkomsten worden beheerst door de tarieven die zijn opgenomen in de            overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van 2203DESIGN waar deze algemene        voorwaarden een onderdeel van zijn. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

7.2          Alle in de overeenkomst, offertes en aanbiedingen genoemde bedragen zijn inclusief BTW            tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. In dat geval wordt de verschuldigde omzetbelasting                 aan afnemer doorberekend.

7.3          2203DESIGN behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, hetgeen tevens van       toepassing is op lopende overeenkomsten. 2203DESIGN zal uiterlijk één kalendermaand       voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.

7.4          Afnemer is gerechtigd binnen 14 dagen nadat door 2203DESIGN aan afnemer de mededeling     van de tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien               beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de            afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

 

Artikel 8 – Recht van reclame

8.1          Afnemer dient het binnen zeven dagen na oplevering van de opdracht aan 2203DESIGN                 kenbaar te maken wanneer de opgeleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst.

8.2          Indien constatering van het niet voldoen aan de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk         blijkt binnen zeven dagen, dient afnemer 2203DESIGN hiervan schriftelijk en gemotiveerd in    kennis te stellen.

8.3          Indien afnemer na oplevering bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door           2203DESIGN is uitgevoerd, dient afnemer binnen zeven dagen een schriftelijke mededeling          aan 2203DESIGN te doen.

8.4          Afwijkingen en verschillen die volgens de handelsgebruiken vallen binnen een redelijke                 tolerantie gelden niet als tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde       van 2203DESIGN.

8.5          Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de opgeleverde zaken.

8.6          Indien afnemer na oplevering van de opdracht niet akkoord is met de opgeleverde zaken,             dan is 2203DESIGN slechts gehouden tot aanpassing van de betreffende zaken of om een                   korting op de overeengekomen prijs te verlenen. De keuze hierin ligt volledig bij               2203DESIGN.

8.7          Indien afnemer de factuur van de opgeleverde zaken niet tijdig voldoet, behoudt              2203DESIGN zich eveneens het recht van reclame voor door de opgeleverde zaken terug te           vorderen. Hiermee gemoeide kosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1          2203DESIGN behoudt zich het eigendomsrecht voor van de door hem opgeleverde zaken             totdat afnemer de opgeleverde zaken volledig heeft betaald. Na volledige betaling van de      opgeleverde zaken is het eigendomsrecht van deze zaken overgegaan op afnemer.

9.2          Het is afnemer nadrukkelijk verboden om opgeleverde zaken buiten zijn feitelijke macht te          brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bewaren, zolang het    eigendom van de geleverde producten nog niet op afnemer is overgegaan.

9.3          Het is afnemer tevens nadrukkelijk verboden om opgeleverde zaken te verhuren, te         verpanden of op andere wijze aan een derde te leveren.

 

Artikel 10 – Duur, opzegging en beëindiging van een overeenkomst

10.1       Een overeenkomst duurt voor de periode als contractueel is overeengekomen tussen     afnemer en 2203DESIGN.

10.2       Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na           afloop van de bepaalde termijn en bij gebreke van een opzegging geacht te worden verlengd     voor een gelijke duur.

10.3       Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met              inachtneming van een opzegtermijn van éénmaal de contractperiode.

10.4       Van artikel 10.3 kan slechts contractueel worden afgeweken.

10.5       De afhandeling van reeds in behandeling genomen opdrachten, zal bij opzegging van de                overeenkomst worden voortgezet tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

10.6       Na de opzegging wordt de website van afnemer door 2203DESIGN offline gehaald en worden     de gegevens hiervan verwijderd, tenzij afnemer en 2203DESIGN anders overeenkomen.

 

Artikel 11 – Aanvullende bepaling omtrent beëindiging

11            Naast de overige aan 2203DESIGN op grond van de overeenkomst toekomende rechten, is           2203DESIGN gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder toestemming         van afnemer en zonder opgaaf van reden(en) te beëindigen of de opdracht met onmiddelijke      ingang te annuleren indien:

  1. a) afnemer wordt geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of haar

(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

  1. b) afnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de

nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;

  1. c) 2203DESIGN na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem redelijke grond geven te vrezen dat afnemer niet aan haar verplichtingen       zal (kunnen) voldoen;
  2. d) afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor

de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

 

Artikel 12 – Betalingsverplichtingen

12.1       Afnemer is gehouden een factuur binnen de gestelde termijn op de factuur aan 2203DESIGN      te voldoen, zonder verrekening, korting of opschorting.

12.2       Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is afnemer zonder                  nadere ingebrekestelling in verzuim. Afnemer heeft dan echter alsnog veertien dagen de tijd het               bedrag handmatig over te boeken aan 2203DESIGN.

12.3       Indien na de termijn genoemd in lid 2 nog altijd geen betaling is ontvangen, is over het                  openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand (of een                  gedeelte daarvan) verschuldigd. Tevens heeft 2203DESIGN dan het recht direct de website          offline te halen en eventuele toegangcodes te wijzigen zodat afnemer geen toegang meer   heeft tot de website.

12.4       Indien betaling na 30 dagen na dagtekening van een factuur alsnog uitblijft, is afnemer                  tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 2203DESIGN zal de vordering dan                uit handen geven aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden                gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,-       (exclusief BTW). Indien afnemer een particulier is (derhalve niet handelend in de uitoefening         van een beroep of bedrijf), bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het              tarief zoals bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

12.5       2203DESIGN is nimmer aansprakelijk voor eventueel schade die voortvloeit uit lid 3.

12.6       2203DESIGN is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken        te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende afnemer             onder zich heeft.

12.7       De betaling over de eerste maand dient bij vooruitbetaling te geschieden. Hierna zal      2203DESIGN maandelijkse facturen sturen aan afnemer.

12.8       2203DESIGN is tevens gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van afnemer van       maximaal 50% van de totale factuur.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1       2203DESIGN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval    begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of          immateriële schade van afnemer. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking         niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Afnemer is          gehouden 2203DESIGN te vrijwaren van alle aanspraken van derden en de redelijke kosten                   van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

13.2       2203DESIGN is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of

kosten bij afnemer of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Tevens is 2203DESIGN        niet gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst      van 2203DESIGN werkzaamheden ten behoeve van 2203DESIGN verrichten, dan wel op                welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten vanuit 2203DESIGN.

13.3       Eventuele aansprakelijkheid van 2203DESIGN is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag               waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft,     vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.                   Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering         mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,             althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In                  afwijking van het vorenstaande, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan        zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste   opdracht.

13.4       In geval van overmacht is 2203DESIGN niet aansprakelijk en is 2203DESIGN gerechtigd

de werkzaamheden uit te stellen zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de

overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: los van de wil van 2203DESIGN, elke            onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend                   verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van              derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking,                   transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van 2203DESIGN of dat         van door hem ingeschakelde derden.

13.5       2203DESIGN neemt bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht, echter      is 2203DESIGN nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

13.6       2203DESIGN is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan    doordat 2203DESIGN is uitgegaan van de door afnemer verstrekte gegevens welke             onjuist en/of onvolledig zijn.

13.7       De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in artikel 11.3 geldt niet voor opzet of grove schuld door personen die in loondienst van 2203DESIGN werkzaamheden ten behoeve van              2203DESIGN verrichten.

13.8       Alle aanspraken op enige schadevergoeding van afnemer op 2203DESIGN dienen binnen één      jaar na het ontdekken van de schade bij 2203DESIGN te zijn ingediend, bij gebreke waarvan         afnemer zijn rechten heeft verwerkt.

 

Artikel 14 – Herroepingsrecht

14.1       Drukwerk is een specifiek, op maat van afnemer aangeboden product. Voor iedere afnemer         van drukwerk – zowel bedrijven als consumenten – geldt dat het herroepingsrecht niet van             toepassing is op de aankoop van drukwerk.

14.2       Het herroepingsrecht geldt tevens niet op de aankoop van cadeaubonnen.

14.3       Het herroepingsrecht geldt tevens niet op het sluiten van een hosting-overeenkomst, tenzij        afnemer dit binnen 14 dagen na de bestelling schriftelijk kenbaar maakt.

 

Artikel 15 – Geheimhoudingsplicht

15.1       Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij als             gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of opdracht van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten     dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

15.2       Door afnemer verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan             waarvoor zij werd verkregen. 2203DESIGN respecteert privacy en draagt er zorg voor dat             persoonlijke en bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van       derden worden opgenomen in het gegevensbestand van 2203DESIGN. Dit bestand is    conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het              College                   Bescherming Persoonsgegevens.

15.3       In het gegevensbestand van 2203DESIGN worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn

voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of opdracht. Bij opname van de   gegevens in het gegevensbestand van 2203DESIGN wordt gecontroleerd of afnemer diens                  financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door 2203DESIGN in zijn    gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor              2203DESIGN en zijn partners.

15.4       Het is afnemer niet toegestaan het beeld-/woordmerk, logo en alle overige intellectueel                eigendomsrechten van 2203DESIGN te gebruiken anders dan na schriftelijke toestemming              van 2203DESIGN.

 

Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht

16.1       Alle geschillen tussen 2203DESIGN en afnemer, ook die welke slechts door een der partijen         als zodanig worden beschouwd,  zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank     binnen wiens arrondissement 2203DESIGN is gevestigd, thans zijnde rechtbank Oost-   Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. 2203DESIGN behoudt zich het recht voor het geschil voor         te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2       Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van 2203DESIGN is het Nederlands       recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk gelegen in Europa.

 

 

  • Alle rechten, aanpassingen en typefouten voorbehouden.

Er zijn op dit moment geen aanvullende voorwaarden.

We gaan tot het uiterste voor je. In onze algemene voorwaarden lees je binnen welke perken we dat doen. Heb je een klacht of ben je het ergens niet mee eens? Neem dan contact met ons op. We zullen dan ons best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen. We zijn niet verantwoordelijk voor het onherroepelijk verloren gaan van informatie. Indien je per ongelijk iets verwijderd hebt en dat terug wilt, kun je het supportformulier invullen met het verzoek een backup terug te plaatsen. We plaatsen backups terug tot 2 weken terug, op de dag en volgens een FUP.

We willen van het internet iets mooiers maken. Dat doen we door jou de mogelijkheid te geven hier aan bij te dragen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die je plaats. Wel willen we de content, naast de bestaande regelgeving, past bij onze gedachtes van wat goed is. Content die volgens ons ongepast is of elementen bevat die je website kwetsbaar maken zullen we offline halen. Mocht dit gebeuren dan sturen we je een e-mail met uitleg. Ben je het daar niet mee eens dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing.